Törzsvásárlói rendszer adatkezelési szabályzata - Dr. Lenkei Egészségkultúra

Törzsvásárlói rendszer adatkezelési szabályzata

A DR. LENKEI EGÉSZSÉGKULTÚRA TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

I. ALAPADATOK

Adatkezelő:

A Dr. Lenkei Egészségkultúra fantázianév az alábbi társaságokat foglalja magában:

Dr. Lenkei Gábor (1085 Budapest, József körút 8.)
Dr. Lenkei s.r.o. (92901 Vel’ké Dvorníky, Novy rad 145., Szlovákia)
MVP s.r.o. (93101 Samorin, Krivá 10/A., Szlovákia)
Vitaminvest Kft. (1085 Budapest, József körút 8. 3/2.)
Vitaminfutár Kft. (1085 Budapest, József körút 8. 3/3.)
A Dr. Lenkei Egészségkultúra Szaküzletek szerződött üzemeltetői
A Dr. Lenkei Egészségkultúra webáruház üzemeltetője
A Dr. Lenkei Egészségkultúra szerződött viszonteladói
(ezeknek a szervezeteknek a listáját ide kattintva találja)

Nyilvántartási szám: NAIH-60827/2012

(a továbbiakban: „adatkezelő” vagy „adatkezelők”)

Az adatkezelés helye: az adatkezelő elektronikus rendszerében, az adatkezelő szerverén (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 3. emelet)

Adatfeldolgozók: az adatfeldolgozást az adatkezelő saját maga végzi az alábbi kivételekkel: a domain név üzemben tartója: MediaCenter Hungária Kft.,

Adattovábbítás: kizárólag külön tájékoztatás esetén, automatikus adattovábbítás nem történik

Az adatkezelők a vonatkozó jogszabályok értelmében közösen kezelik az adatokat, felelősségük: egyetemleges.

Az adatkezelők egyoldalú előzetes tájékoztató szabályzatban foglalják össze az adatkezelési vállalásaikat, kötelezettségeiket és jogaikat, és nyilatkoznak, hogy a jelen szabályzat rendelkezéseit, akárcsak a felsorolt jogszabályokat a legmesszemenőbbekig betartják.

A Dr. Lenkei Egészségkultúra (adatkezelők) a személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik fél számára nem továbbítja, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. A Dr. Lenkei Egészségkultúra kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Dr. Lenkei Egészségkultúra elkötelezett felhasználói, vásárlói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és a jogszabályok betartását.

A Dr. Lenkei Egészségkultúra adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).

Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

II. ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK

A Dr. Lenkei Egészségkultúra a törzsvásárlói program során a vásárlók alábbi adatait kezeli:
Név
Születési év
Kapcsolattartási adatok (levelezési cím, emailcím, telefonszám)
Vásárlások

SZEMÉLYES ADATOK:

Személyes adatnak tekintendők az adott személyt azonosító adatok, úgy mint születési név, születési hely/idő, lakcím (beleértve a számlázási és szállítási címet is), telefonszám, e-mail cím. Különleges adatot a Dr. Lenkei Egészségkultúra nem kezel, nem végez erre vonatkozó kimutatásokat.

A születési év (életkor) megadása nem kötelező, ez kizárólag önkéntesen történik az egészségi állapot javulásának statisztikai és tudományos kutatása céljából, kizárólag személyes adatok kezeléstől mentes kutatás során.

Személyes adatait minden esetben önként adja meg. Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A hozzájárulás visszavonása esetén Ön elesik a törzsvásárlói program szerint nyújtott jogosultságoktól.

ADATTOVÁBBÍTÁS:

Az adatait a törzsvásárlói rendszer üzemeltetése szempontjából az adatkezelőnek is minősülő bónuszprogramokhoz továbbítjuk az Ön kérése esetén.

A Dr. Lenkei Egészségkultúrába tartozó vállalkozások közös marketingendszert üzemeltetnek, így amennyiben Ön reklámhozzájárulást ad (ez önkéntes), abban az esetben bármelyik adatkezelőtől kaphat marketing üzenetet, mindaddig, amig ezt le nem tiltja. Leiratkozás: adatvedelem@drlenkei.hu

III. ALAPELVEK

A Felhasználó a hozzájárulást az adott Szolgáltatás, annak részszolgáltatása igénybevételével (pl. weboldal megnyitása, regisztráció) használatának kezdeményezésével, használatával illetve megrendelésével adja meg.

A Dr. Lenkei Egészségkultúra kizárja a 18. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen felhasználó adatainak kezelését (kivéve, ha erre külön szülői nyilatkozat áll rendelkezésre). Az adatkezelőknek azonban nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Amennyiben ilyen adatról szerzünk tudomást, zároljuk, és töröljük.

Az adatok biztonságát az adatkezelők korszerű módon biztosítják. Az adatkezelők kötelezettséget vállalnak arra, hogy az ennek ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggesztik a szolgáltatást és nyilatkozatot tesznek közzé a hiba elhárításáig.

IV. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A törzsvásárlói program során a törzsvásárlói programba önkéntesen jelentkező, a programban önkéntesen résztvevő vásárlók adatai kerülnek be.

Az adatkezelés célja: a törzsvásárlói program szerinti kedvezmények adása, hozzájárulás esetén marketing szolgáltatás (egyedi programok, hűségprogramok, tudás biztosítása).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: a programban való részvétel önkéntes időtartama, illetőleg a program megszűnését követő két év.

V. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A. Adatok módosítása, törlése, zárolása

 1. A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.
 2. A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való elesést eredményezhet.
 3. A Felhasználó személyes adatait szankciószerűen a Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben, az itt meghatározottak szerint is törölheti.
 4. A kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
 5. A Szolgáltatás megszűnésével – a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az adatkezelők törlik a Szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét Szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait. A Szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más Szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a Szolgáltatás megszűnését.
 6. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot a Felhasználási Feltételekben meghatározott eseteken, valamint akkor, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az adatkezelő kizárólag addig kezeli ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.
 7. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, illetve az itt meghatározott módon és címen. A hozzájárulás visszavonása valamely jogosultságtól való elesést eredményezhet.

B. Tájékoztatás

 1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott Szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben illetve az itt megjelölt elérhetősége(ke)n.
 2. A Dr. Lenkei Egészségkultúra a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Dr. Lenkei Egészségkultúra a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül adja meg a kért tájékoztatást a jogszabály szerinti tartalommal.

C. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

 1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
  a. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Dr. Lenkei Egészségkultúrára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
  b. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  c. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
 2. Ha a Dr. Lenkei Egészségkultúra a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 3. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

D. Igény bejelentése

 1. E-mail útján (adatvedelem@drlenkei.hu)
 2. a Szaküzletben papíron

E. Jogorvoslati lehetőségek

 1. Problémáját kérjük közvetlenül jelezze.
 2. 2. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

Dr. Lenkei Egészségkultúra - Partnerek

Név Irányítószám Település Utca, házszám
Vitamin Zászlóshajó Kft. 1085 Budapest József körút 8. 3/5
Egészséget Mindenkinek Nonprofit Kft. 1085 Budapest József körút 8. 3/3
AJ-Trend Kft. 9400 Sopron Frankenburg út 2/e.
Kovács Dénes e.v. 6500 Baja Munkácsy Mihály utca 1.
Prémium-Vita Kft. 6100 Kiskunfélegyháza Alpári út 29. A
Udvarhelyiné Kovács Edit 3525 Miskolc Dóczy J. utca 26/a 4 ép. 4 em. 5.
Szt. Márk Gyógyszertár Bt. 8252 Kecskéd Fő utca 12.
Kelet Kincse Kft. 2890 Tata Dob utca 7.
Pimpinella Bt. 8360 Keszthely Tapolcai út 34/B.
Szent Anna Gyógyszertár VESZTER Kft. 1181 Budapest Vándor Sándor utca 1.
Szivárványút Bt. 3100 Salgótarján Rákóczi út 47.
Garex 2000 Kft. 3200 Gyöngyös Arany János út 9.
Orosz-Pharma Kft. 5200 Törökszentmiklós Kossuth út 125.
Nyírhelp Kft. 4484 Ibrány Árpád utca 25-27.
CellClean Kft. 8200 Veszprém Sáfrány utca 10/H.
Balog János e.v. 4146 Bakonszeg Hunyadi utca 52.
Szezám 64 Bt. 3400 Mezőkövesd Mátyás király út 75.
Igre Pharma Bt. 4254 Nyíradony Árpád tér 11.
Kun Gyula 8400 Ajka Szabadság tér 20.
Kersi Patika Bt. 2500 Esztergom Kossuth Lajos utca 41.
Szauter Erzsébet e.v. 6440 Jánoshalma Rákóczi Ferenc utca 2.
Deli Balázs e.v. 3348 Szilvásvárad Vasút út 17.
Herbaker Kft. 4400 Nyíregyháza Zrínyi Ilona utca 8-10.
Fitoker Bt. 2660 Balassagyarmat Ostor utca 2.
Ötvös Mihályné e.v. 6600 Szentes Kossuth Lajos utca 22.
Baumtrade Kft. 7150 Bonyhád Vasvári Pál utca 2.
Alpha-Dent Higiénia Kft. 7700 Mohács Táncsics Mihály utca 11.
Bio-Systeam Bt. 4400 Nyíregyháza Újszőlő utca 104.
Magyar János e.v. 4374 Encsencs Béke utca 2/B.
Pharma-Reha Bt. 4025 Debrecen Nyugati út 5-7.
Vital- Trió Kozmetika Kft. 5600 Békéscsaba Őr utca 3/F fsz. 1.
Gazdagréti Patika Bt. 1118 Budapest Gazdagréti tér 6.
Uniophar Bt. 6100 Kiskunfélegyháza Alpári út 29/A.
AKTL Kft. 6400 Kiskunhalas Csap utca 15.
Jakab Erika e.v. 6230 Soltvadkert Kiss Ernő utca 18.
KonzumBio Kft. 2800 Tatabánya Dózsa György út 55.
Magic Elixir Kft. 7570 Barcs Rákóczi Ferenc utca 4.
Éder Katalin e.v. 8900 Zalaegerszeg Damjanich utca 8.
Herbaland Hungary Bt. 2310 Szigetszentmiklós Pirosrózsa utca 12/A.
Pelikán-Med Kft. 9700 Szombathely Benczúr Gyula utca 38.
Novák József e.v. 3950 Sárospatak Hild tér 3.
Végh Lilla e.v. 2030 Érd Diósdi út 48.
Szarvas Kft. 5100 Jászberény Thököly utca 9.
Farkas Sándorné e.v. 3700 Kazincbarcika Fő tér 2.
Poliéder Bt. 7476 Kaposszerdahely Kapoli utca 24.
Majoros Ilona e.v. 2330 Dunaharaszti Fő út 21.
Balog-Szabó Imre e.v. 2400 Dunaújváros Szórád Márton utca 28.
M.L.ZS. Bt. 7624 Pécs Alkotmány utca 75. 1. fsz. 35.
Madibe-EÜ Kft. 6760 Kistelek Kossuth Lajos út 32
Százuj Krisztina e.v. 7800 Siklós Felszabadulás út 69.
ÉVER Bt. 5008 Szolnok Szerb Antal utca 25.
Somogyi Sándorné e.v. 2440 Százhalombatta József Attila utca 9/A.
Mentha Bt. 2890 Tata Bacsó Béla út 26.
Solymár Gyógyszertár kft. 2083 Solymár Rákóczi út utca 2.
SZEK ALMA Gyógyszertár Kft. 1082 Budapest Futó utca 18. 2. em. 13.
PKS ALMA Gyógyszertár Kft. 2330 Dunaharaszti Turján utca 9.
GDLL ALMA Gyógyszertár Kft. 1061 Budapest Király utca 12.
Valko Patika Bt. 2114 Valkó Rákóczi út 18.
Miskolczi D+G Bt. 2060 Bicske Szent István út 12.
Berek Patika Kft. 5300 Karcag Kiss Antal utca 3.
Central-Pharma Bt. 6640 Csongrád Fő utca 2-4.
Oroszlán Gyógyszertár Bt. 2750 Nagykőrös Tompa utca 5.
Trics-Co Kft. – Dunakeszi 1161 Budapest Knézits utca 3.
Papp Védisa e.v. 6720 Szeged Kölcsey utca 2.
Helibet-Vitál Kft. 8556 Pápateszér Arany János utca 2.
HB Mester Euro Kft. 4220 Hajdúböszörmény Dorogi út 20.
X-Fit Kft. 2623 Kismaros Vörösmarty Mihály út 21.
Loydium Kft. 2475 Kápolnásnyék Vörösmarty utca 24.
Szabados Tibor e.v. 5000 Szolnok Ostor utca 2.
Jozó Tamás e.v. 8693 Lengyeltóti Kert utca 28.
Ötös-Gété Bt. 2151 Fót Eötvös Lóránd utca 15.
Szarvas Gyógyszertár Bt. 5540 Szarvas Eötvös utca 44.
Metrical Kft. 8330 Sümeg Somoskert utca 2/7.
Improker Bt. 9700 Szombathely Thököly út 13.
Szedmák Jánosné e.v. 6200 Kiskőrös Nap utca utca 2.
Balaton Judit e.v. 6300 Kalocsa Tomori Pál utca 29.
Reform-Ablak Kft. 8800 Nagykanizsa Teleki út 42.
SZGD ALMA Gyógyszertár Kft. 6726 Szeged Csanádi utca 34.
MSKB ALMA Gyógyszertár Kft. 3555 Harsány Tölgyfa utca 9.
Schaller Bt. 7130 Tolna Kossuth Lajos utca 29.
Zsigmond Ákos e.v. 9225 Dunakiliti Kossuth Lajos utca 83/B.
Szalontai Ildikó e.v. 1222 Budapest Héja utca utca 3.
BIJÓ Kuckó Kft. 7100 Szekszárd Kőrösi Csoma Sándor utca 18. IV. 15.
Mentha Aquatica Kft 7140 Bátaszék Budai út 44-46.
Kígyó-Patika-90 Bt. 4200 Hajdúszoboszló Luther utca 4.
Szuper-VADA Kft. 3525 Miskolc Dóczi József utca 30. C ép. 3. em. 3. a.
Lisztes-Szerencsés Kft. 2519 Piliscsév Béke utca 78.
BioCode Kft. 2096 Üröm Petőfi út 20/A.