Dr. Lenkei Egészségkultúra Törzsvásárlói Szabályzata - Dr. Lenkei Egészségkultúra

Dr. Lenkei Egészségkultúra Törzsvásárlói Szabályzata

Törzsvásárlói Rendszer
Működési Szabályzata

I. A RENDSZER BEMUTATÁSA, ALAPFOGALMAK

  1. A Dr. Lenkei Egészségkultúra Törzsvásárlói Rendszer (a továbbiakban: Rendszer) a Dr. Lenkei s.r.o. (székhely: 929 01, Vel’ké Dvorníky, Novy rad 145., Slovakia; adószám: SK2022612900; cjsz.: ICO44160241) (a továbbiakban: Társaság) tulajdonában álló és partnerein keresztül működtetett, hosszú időtartamra tervezett törzsvásárlói rendszer, amelyben a törzsvásárlók érvényes regisztrációval rendelkeznek és azonnali kedvezményekre jogosultak jelen szabályzat szerint.
  2. Alapfogalmak
   Törzsvásárló – az a személy, aki a regisztrációs lap kitöltésével és jelen szabályzat elfogadásával csatlakozik a Rendszerhez, és rendelkezik érvényes regisztrációval.
   Jogtulajdonos – Rendszer tulajdonosa, a fentebb megjelölt Társaság
   Rendszer számítástechnikai hátterének üzemeltetője (továbbiakban: Rendszerüzemeltető): Dr. Lenkei s.r.o.
   Rendszer teljes körű adatkezelője és az adatbázis szerzői jogi jogosultja (a továbbiakban: Adatkezelő): A Dr. Lenkei Egészségkultúra tagjai, mint közös adatkezelők
   Üzemeltető/Boltok – a Rendszer gyakorlati működtetői a Dr. Lenkei Egészségkultúra saját Szaküzletei és szerződéses partnerei, egyben üzleteinek/boltjainak üzemeltetői. Az Üzemeltetők közreműködnek a rendszer gyakorlati működtetésében, azonban ők adatokat nem tárolnak, csak annyiban nyújtanak adatfeldolgozási szolgáltatást, hogy a regisztrációs lapot másolatkészítés nélkül továbbítják az Adatkezelőnek, illetve a törzsvásárló azonosítójához kapcsolódóan rögzítik a vásárlásokat. A listájuk megtalálható a www.drlenkei.hu/adatkezelesi-tajekoztato honlapon a Dr. Lenkei Egészségkultúra Adatkezelési tájékoztatójában, valamint az Ügyfélszolgálattól is lekérdezhető. Jelen Rendszerben, annak speciális jellegéből fakadóan, több Üzemeltető van, akiknek jogai és kötelezettségei önállóak.
   Működési Szabályzat – a Rendszer feltételeit tartalmazó jelen dokumentum.
   A Rendszerbe történő belépésre vonatkozó nyilatkozat aláírásával a Törzsvásárló magára nézve kötelezőnek fogadja el jelen Működési Szabályzat rendelkezéseit. A Jogtulajdonos fenntartja magának azt a jogot, hogy jelen Működési Szabályzatot időről időre a vásárlók egyidejű e-mailben történő értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítások az erre vonatkozó mindenkori közlés szerint lépnek hatályba.Elfogadóhelyek: azon Boltok/Üzletek/Helyek, ahol a kedvezmények igénybe vehetők. Ezek köre időről időre változhat. Ezek köre változhat, az aktuális elfogadóhelyeket Törzsvásárló a www.uzleteink.hu weboldalon bármikor megtekintheti. A Dr. Lenkei Egészségkultúra webáruházban nem érvényes a Törzsvásárlói rendszer, a webáruháznak önálló kedvezményrendszere van.
   A Rendszerrel kapcsolatos reklamációval kapcsolatban, vagy egyéb kérdésekben a Jogtulajdonos által üzemeltetett Központi Ügyfélszolgálat (a továbbiakban: Ügyfélszolgálat) áll a Törzsvásárlók rendelkezésére.
   Társaság ügyfélszolgálata a VI. fejezetben leírtak szerint érhető el.
  3. A Törzsvásárlókat érintő minden változásról Jogtulajdonos online módon a www.drlenkei.hu honlapon, és a regisztráció során megadott e-mail útján informálja.

II. A RENDSZERHEZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS

 1. Törzsvásárló lehet bármely, kizárólag természetes személy, aki korábban már regisztrált a Dr. Lenkei Egészségkultúrával kapcsolattartásra, legalább 3 alkalommal (3 különböző napon) vásárolt valamely Dr. Lenkei Egészségkultúra Szaküzletben, és aki ezen túlmenően elfogadja a Rendszer Működési Szabályzatát, hozzájárul adatai kezeléséhez, állandó bejelentett lakhellyel rendelkezik, és nem áll cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt. A 18. életévét be nem töltött személy szülője/gondviselője írásbeli hozzájárulásával szerezhet tagsági jogot, feltéve, hogy a gondviselői hozzájáruló nyilatkozatot legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba (2 tanú előtt aláírt okirat) foglalták. Jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok nem léphetnek be a Rendszerbe.
 2. A Rendszerbe belépni az ügyfélszolgálat útján telefonon, valamint a szaküzletekben történő regisztráció útján lehet. A törzsvásárlói rendszerbe történt regisztráció – a regisztráció módjától függetlenül – biztosítja, hogy Törzsvásárló a rendszerhez kapcsolódó előnyeit bármely elfogadóhelyen érvényesítse.
  A Kedvezményt nyújtó üzletekben történő regisztrációnál az adatok megadása az üzlet dolgozói által üzemeltetett terminálnál történik, és az adatokat tartalmazó regisztrációs lap és adatkezelési hozzájárulás kinyomtatását követően annak aláírásával fogadja el Törzsvásárló a feltételeket. Ezt követően a törzsvásárló érvényes regisztrációval rendelkezik. Telefonon történő regisztráció esetén az adatokat az Ügyfélszolgálat a regisztrációs lapon rögzíti, majd ezt követően a kitöltött regisztrációs lapot és adatkezelési hozzájárulást postai úton megküldi Törzsvásárlónak, aki azt ellenőrzi és aláírja. Törzsvásárló az aláírt regisztrációs lapot visszaküldi az Ügyfélszolgálatnak, és a visszaküldött regisztrációs lap feldolgozását követően a törzsvásárló érvényes regisztrációval rendelkezik. A csatlakozás kezdő időpontja minden esetben a regisztráció első használatának napja. A belépéssel – azaz a regisztrációs űrlap nyomtatását követően történő aláírásával, egyben a Rendszerüzemeltetőhöz történő beérkezésének hatályával vagy az Ügyfélszolgálaton történő telefonos regisztráció során a regisztrációs lap aláírásával – Törzsvásárló az Üzemeltetővel és Jogtulajdonossal szerződést köt. A szerződéskötéssel jelen Működési Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat mindkét fél magára nézve kifejezetten kötelezően elfogadja.
 3. A Törzsvásárló a regisztrációs lap kitöltésével hozzájárul, és kifejezetten egyetért azzal, hogy Üzemeltetők – az Adatkezelési tájékoztatóban részletezett módon – személyes adatait kezeljék. A Törzsvásárló beleegyezését adja, valamint tudomásul veszi, hogy a regisztrációs lapon megadott személyes adatai a Rendszer működtetéséhez feltétlenül szükséges terjedelemben kerülnek felhasználásra a Rendszer működésének időtartama alatt a jelen Működési Szabályzatban foglalt célokból.
  Ezzel kapcsolatos hozzájárulást Törzsvásárló a rendszerhez történő csatlakozással, a regisztrációs lap aláírásával egyidejűleg, illetve az Ügyfélszolgálaton történő telefonos regisztráció során a regisztrációs lap aláírásával adja meg. Előzetes tájékoztatásra vonatkozó bővebb információt az adatkezelési tájékoztató tartalmaz, amelynek állandó elérési helye: https://www.drlenkei.hu/adatkezelesi-tajekoztato
  A Törzsvásárló az ily módon szerzett adatokhoz bármikor hozzáférhet az adatvédelmi törvény alapján, és kérheti azok helyesbítését, törlését vagy zárolását. Az adatok teljes vagy részleges törlésére vonatkozó kérelmet – beleértve a hírlevélről vagy SMS-ről történő leiratkozást – azonban a lenti II/6. pontban foglalt Rendszerben történő megszüntetési kérelemnek is kell tekinteni. Az adatszolgáltatás önkéntes.
  A Törzsvásárló köteles írásban, e-mail útján tájékoztatni az Ügyfélszolgálatot, ha bármilyen változás történik a jelentkezési lapon megadott adataiban.
  Az adatok a jelen szabályzatban szereplő e-mail címre írt emailben és a Boltok-nál elhelyezett terminálok útján szintén frissíthetők.
  Az adatok módosításának elmaradásáért Jogtulajdonos, Rendszerüzemeltető és Üzemeltető semmilyen formában nem felel.
 4. Regisztrálni kizárólag valós adatokkal lehet. Adatkezelő és Rendszerüzemeltető, valamint Üzemeltető az adatok valódiságát ellenőrizheti, amelynek keretében bármelyikük kérheti Törzsvásárlótól az adatok valódiságának igazolását, bármilyen egy vagy több fényképes igazolvány bemutatását.
  Minden Törzsvásárló kizárólag egyszer regisztrálhat. Amennyiben az ellenőrzésre jogosultak közül bárki bármely adat valótlanságát észleli, úgy e tényről Rendszerüzemeltetőt tájékoztatja, és Törzsvásárló jogait e-mail útján történő értesítés mellett azonnali hatállyal felfüggesztheti, regisztrációját törölheti. E tényt Törzsvásárló kifejezetten elfogadja. Amennyiben Törzsvásárló az általa megadott e-mail-címen elérhetetlen, és az adatainak változását nem jelenti be, úgy Rendszerüzemeltető automatikusan kizárja a Rendszerből, és ez esetben Törzsvásárlói státusza és a vele járó kedvezmények megszűnnek. Ilyen esetben a Törzsvásárlói rendszerhez újra csatlakozni szükséges.
 5. A Törzsvásárlói regisztrációs lapot helyesen kitöltött és aláírt Ügyfél regisztrációját azonnal érvényesíteni tudja. A szaküzletekben minden további vásárlásnál a regisztrációját névazonosítás alapján tudja érvényesíteni.
 6. A Rendszerben való részvételt a Törzsvásárló írásbeli kérvényével szüntetheti meg. A Jogtulajdonos és/vagy Rendszerüzemeltető bármikor azonnali hatállyal megszüntetheti a Törzsvásárlói tagságot, ha bármelyikük azt észleli, hogy a Törzsvásárló a Működési Szabályzatot bármilyen módon megsérti, és ezzel szerződésszegést követ el. A Törzsvásárlói tagság megszűnésével a törzsvásárlói regisztráció érvénytelenné válik.
 7. Törzsvásárló kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben a törzsvásárlói regisztráció előfeltételének számító kapcsolattartási regisztrációkor megadott kommunikációs csatornák közül az emailt és/vagy postai levelezést és/vagy sms-küldést és/vagy telefonos kapcsolatot a Törzsvásárlói tagság alatt letiltja, úgy a letiltással a Törzsvásárlói rendszerből való kilépési szándékát jelzi, és a törzsvásárlói státusza a letiltás napjával automatikusan, minden további jognyilatkozat nélkül megszűnik.

III. ÉRVÉNYES REGISZTRÁCIÓ

 1. A regisztrációt csak a Törzsvásárló és kizárólag a jelen szabályzatban leírt feltételekkel használhatja fel.
 2. Minden Törzsvásárlónak kizárólag egy regisztrációja lehet.
 3. A regisztráció nem átruházható, és csak az használhatja, akinek a nevére készült a regisztráció.
 4. A Jogtulajdonos, a Rendszerüzemeltető és Üzemeltető a visszaélések számának csökkentése érdekében biztonsági szűrőket működtet, amelyek segítségével ellenőrzi, hogy a regisztráció használata megfelel-e jelen Működési Szabályzatban foglaltaknak. A Törzsvásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Jogtulajdonos, Rendszerüzemeltető és az Üzemeltető ezzel kapcsolatban ellenőrzések lefolytatására jogosult, továbbá visszaélés, illetve a Működési Szabályzattal ellentétes regisztráció-használat gyanúja esetén bármelyikük egyoldalúan jogosult a regisztráció használatának felfüggesztésére vagy a regisztráció letiltására.
 5. A regisztráció használata esetén egyéb kedvezményt nem lehet igénybe venni. Esetleges akciók során a kedvezményezett termékek árából további törzsvásárlói kedvezmény nem vehető igénybe.
  Jogtulajdonos fenntartja a jogát arra, hogy a kivételek körét az egyéb feltételek érintése nélkül, külön is megváltoztassa.
  A változás a közlésben megjelölt napon lép hatályba, és valamennyi ezt követő ügyletre vonatkozik.

III/A SZABÁLYTALAN, JOGTALAN REGISZTRÁCIÓ HASZNÁLATA

 1. A törzsvásárlói regisztrációval történő esetleges visszaélésekért vagy jogtalan használatáért a Jogtulajdonos, Rendszerüzemeltető és az Üzemeltető semmilyen esetben nem vállal semmilyen felelősséget.
  Amennyiben a törzsvásárló egyéb módon visszaél a regisztrációjával, akkor a Törzsvásárló a Rendszerből automatikusan kizárható, amely kizárásról Üzemeltető értesítést küld a regisztrációs és adatkezelési hozzájárulásban megadott e-mail címre.
 2. A szabálytalanul használt regisztráció (nem a Működési Szabályzatban leírtak szerint) használója ellen Jogtulajdonos, Rendszerüzemeltető és/vagy Üzemeltető jogi eljárást kezdeményez, és jogosultak a regisztráció megszüntetésére és az ilyen személy adatainak rögzítésére.

IV. KEDVEZMÉNYEK

 1. Törzsvásárlókat az üzletekben az alábbi azonnali kedvezmények illetik meg:

  Dr. Lenkei Gábor könyvei és DVD-i 25% kedvezménnyel vásárolhatók meg.

  45% kedvezménnyel vásárolható meg a „teljes könyv és DVD csomag”, amely Dr. Lenkei Gábor összes elérhető könyvét és DVD-jét tartalmazza.

  Dr. Lenkei termékek vásárlása esetén a vásárlás értékéből 5% azonnali kedvezmény.

  Minden Biola termék vásárlása esetén a vásárlás értékéből 5% azonnali kedvezmény.

  A Dr. Lenkei Egészségkultúra által forgalmazott egyéb termékekre a fenti kedvezmények semmilyen formában nem terjednek ki.

 2. Törzsvásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy kizárólag egyetlen regisztrációt használhat.
 3. Jogtulajdonos akciós jelleggel meghirdethet más kedvezményeket is országos, regionális vagy helyi szinten. Az ilyen akciókról Jogtulajdonos és/vagy Üzemeltető értesíti a Törzsvásárlókat honlapján vagy a weboldalon vagy e-mail útján.

V. REGISZTRÁCIÓ ÉRVÉNYESSÉGE

 1. A Törzsvásárlói regisztráció érvényessége az utolsó vásárlást követő 6 hónap. Amennyiben 6 hónapon keresztül nem történik vásárlás, úgy a törzsvásárlói státusz a vásárlást követő 181. napon automatikusan, minden további jognyilatkozat nélkül megszűnik.
  A megszűnés előtt 1 hónappal a regisztrációnál megadott e-mail címre a közelgő határidőről e-mail értesítést küldünk.

VI. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE

 1. A Törzsvásárlói tagsággal kapcsolatban felvilágosítást az Ügyfélszolgálattól kaphatnak telefonon (munkanapokon, munkaidőben) vagy e-mailben. Az Ügyfélszolgálat jár el a regisztrációkkal kapcsolatos reklamációk ügyében is. A Törzsvásárló érdekében az érdeklődő vagy letiltást kezdeményező személytől az Ügyfélszolgálat a Törzsvásárló személyére vagy a regisztráció használatára vonatkozó kérdéseket tehet fel, vagy kérheti a személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását.
  Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei: Telefon: +36 20 555 3181, +36 20 239 6168, e-mail: info@drlenkei.hu, ugyfelszolgalat@drlenkei.hu
 2. Amennyiben az Ügyfélszolgálat dolgozója úgy ítéli meg, kérheti az igény írásban történő megerősítését. Ebben az esetben kizárólag az írásbeli közlések érvényesek.
 3. Bármely igényt kizárólag a Törzsvásárló vagy annak felhatalmazottja (írásos felhatalmazás alapján) terjeszthet elő.
 4. Amennyiben az ügyfélszolgálati munkatárs nem tud a Törzsvásárló személyazonosságáról hitelt érdemlően megbizonyosodni, úgy jogában áll a kérést elutasítani. Az Üzemeltető a telefonon történt megkereséseket hangfelvételeken rögzítheti.

VII. A TERMÉKKATALÓGUS

 1. A Termékkatalógust Jogtulajdonos bocsátja ki. Jogtulajdonos fenntartja magának azt a jogot, hogy a katalógusban szereplő termékeket lecserélje, és a terméket a katalógusból akár végleg ki is emelheti.
 2. A katalógusban szereplő termékek képei csupán tájékoztató jellegűek, megjelenítésükben kisebb eltérések fordulhatnak elő a valós termékhez képest.
 3. A katalógus összeállításánál Jogtulajdonos a tőle elvárható legnagyobb gondossággal járt el a termékek kiválasztásában és leírásában, de nem tehető felelőssé a nyomdahibákért, termékek minőségéért és használhatóságáért, valamint a termékek kiszállításáért.

VIII. A RENDSZER MEGSZÜNTETÉSE

 1. Tekintettel arra, hogy a Rendszer keretében Jogosult és Üzemeltető a Törzsvásárlók részére egyoldalúan nyújt kedvezményt, a Jogosult bármikor jogosult a Rendszer jellemzőit, feltételrendszerét egyoldalúan megváltoztatni, a módosítás azonban nem lehet visszamenőleges hatályú.
 2. Jogosult fenntartja magának a jogot, hogy a Rendszer működtetését bármikor befejezze azzal a feltétellel, hogy erről honlapján és e-mail útján tájékoztatja a nyilvánosságot a Rendszer befejezése előtt 30 nappal. A 30 napos határidő lejárta után a Törzsvásárló elveszti azt a jogát, hogy bármilyen kedvezményt kapjon, mégpedig mindennemű kártérítés igénye nélkül.

Budapest, 2020. május 4.